Reflectiegalerij
De reflectiegalerij bevat reflectieopdrachten, zogeheten reflectiegangmakers, die u gedurende de ontwikkelcyclus scherp kunnen houden op uw ontwikkelactiviteiten. Ze houden u als het ware een spiegel voor zodat u alert blijft of de door u uitgevoerde activiteiten. Doet u nog steeds wat u beoogde te doen?

In elk blok wordt bij enkele opdrachten verwezen naar deze reflectiegangmakers. In overleg met de cursusleider kan worden bepaald welke opdrachten het meest relevant zijn voor u.

Aandachtspunten voor reflectie Verschillende reflectievragen om gedurende de cursus kritisch te blijven op uw eigen handelen, om daar in het vervolg van uw ontwikkelopdracht uw voordeel mee te doen.

Checklist voor het cursistenportfolio Een instrument om na te gaan of een portfolio naar behoren is gedocumenteerd.

Curriculair kwartetspel Een speelse werkvorm om met medeontwikkelaars vanuit verschillende invalshoeken te reflecteren op activiteiten - en de opbrengsten daarvan - gedurende het doorlopen van een ontwikkelcyclus.

Powerpoint Curriculair kwartetspel Toelichting bij het Curriculair kwartetspel.

Interview een expert Suggesties om bij het ontwerpen van onderwijs een vakexpert, niet enkel als informant, maar ook als rolmodel in te schakelen.

Kritische incident methode Een methodiek waarmee u inzicht krijgt in de ervaringen van uzelf en anderen als leerplanontwikkelaar. Samen met medeontwikkelaars bespreekt u geslaagde en minder geslaagde voorvallen die zich bij het doorlopen van de ontwikkelcyclus hebben voorgedaan.

Powerpoint Reflecteren volgens de kritische incidentmethode Toelichting bij Reflecteren volgens de kritische incidentmethode.

Leerzame ervaringen Een instrument om:
  • de activiteiten die zijn uitgevoerd bij het zelf ontwikkelen van een les(senreeks), te spiegelen aan de ADDIE-aanpak;
  • de eigen tevredenheid over deze ontwikkelactiviteiten te bepalen;
  • vast te stellen over welke ontwikkelactiviteiten collegiale consultatie voor de hand ligt.

Persoonlijke leerdoelen stellen bij het ontwikkelen van een lessenreeks Vijf denkstappen om het ontwikkelen van een les(senreeks) van persoonlijke leerdoelen te voorzien.

Reflectie op kernactiviteit
evalueren
Een vragenlijst om stap voor stap terug te blikken op de activiteiten die zijn uitgevoerd om de uitvoering van een les(senreeks) te evalueren.

Reflectie op de ontwikkelcyclus
gedurende blok 3
Een vragenlijst om kritisch te blijven op de uitvoering van een ontwikkelcyclus gedurende blok 3.

Zelfscan curriculaire
ontwikkelcompetentie
Een (digitaal) instrument om persoonlijke groei in curriculaire ontwikkelcompetentie zichtbaar te maken en te volgen.

Zelfscan curriculaire
ontwikkelcompetentie met voortgangsgrafieken
Met het digitale instrument zelfscan curriculaire ontwikkelcompetentie (Excel variant) zijn een nulmeting en twee vervolgmetingen uit te voeren