Deelopdracht 4
Evalueren op bruikbaarheid en effectiviteit

Uiteindelijk werkt u tijdens het ontwikkeltraject toe naar een lessenserie waarvan de kwaliteit in orde is. In de voorgaande opdracht van dit blok heeft u toegewerkt naar een relevant en consistent ontwerp. Het gaat er in deze deelopdracht vervolgens om, om via geschikte evaluatiemethoden de bruikbaarheid en effectiviteit te achterhalen en zo nodig te verbeteren.

Het uitvoeren van een evaluatie behelst het opstellen van een beknopt evaluatieplan, het verzamelen van gegevens, het verwerken van gegevens en het beknopt rapporteren van de resultaten. Voor aanwijzingen en tips maakt u gebruik van het document 'Evalueren' uit de kennisbank en de website leerplanevaluatie.slo.nl. Op deze website vindt u informatie m.b.t. het plannen, opzetten, uitvoeren en analyseren van evaluaties.

a. Stel een evaluatieplan op voor de door u uit te voeren evaluatie.
b. Voer de evaluatie uit.
c. Beoordeel uw ontwerp op basis van de evaluatieresultaten.
d. Onderneem actie.