Deelopdracht 2
Inbedden van de ontwerpopdracht in groter geheel (2a t/m 2d)

Deelopdracht 2a: De ontwerpopdracht inbedden in een visie op leren

Bij het uitvoeren van de ontwerpopdracht is het van belang stil te staan bij de visie die u en uw collega's op het leren van uw leerlingen hebben en deze expliciet te maken. Dit is niet alleen het geval wanneer uw school expliciet vanuit bijvoorbeeld actief leren, talentontwikkeling of vanuit maatwerk voor zorgleerlingen aan onderwijsontwikkeling werkt. Ook wanneer er andere aanleidingen zijn voor onderwijsontwikkeling is het expliciteren van uw visie op leren van belang. Het leren van leerlingen is immers hetgeen waar het uiteindelijk om te doen is bij onderwijsontwikkeling. Deze basisvisie vormt het ankerpunt waaraan alle aspecten van het leerplan gerelateerd zijn; het is het middelpunt van het curriculaire spinnenweb. Een specifieke visie op het leren van leerlingen stuurt ontwerpbeslissingen op alle andere draden van het curriculaire spinnenweb. Voor nieuwe ontwerpbeslissingen over de inrichting van het curriculumaspect zult u steeds moeten bekijken of deze passen bij de visie op leren.

a. Lees de bron 'Visie als ankerpunt' waarin besproken wordt dat de visie op het leren van leerlingen (Behaviorisme, Cognitivisme en Constructivisme) implicaties heeft voor het inrichten van de verschillende aspecten van een leerplan (de draden van het curriculaire spinnenweb). Het document eindigt met een voorbeeld voor het vak Engels. Werk nu voor uw vak/vakkencluster een vergelijkbaar schema uit. U kunt ervoor kiezen om dit voor één stroming (Behaviorisme, Cognitivisme of Constructivisme) uit te werken maar u kunt het uiteraard ook voor meerdere stromingen doen. Indien uw vak Engels is, probeer dan de overige draden (leeromgeving, toetsing en tijd) nog in te vullen. Probeer ook aanvullingen te maken bij de reeds ingevulde leerplanaspecten.

b. Bepaal vervolgens welke visie u en uw collega's hebben op het leren van uw leerlingen.

c. Bepaal welke consequenties deze visie heeft voor de leerplanaspecten van het ontwerp dat u in gedachten heeft voor blok 3.

Om te oefenen:

Mogelijk te gebruiken uit de toolkit:

Mogelijke aanvullende bronnen:

  • Website Talentontwikkeling
  • Website Passend onderwijs
  • Via internet zijn diverse andere mogelijk relevante websites beschikbaar over bijvoorbeeld leerstijlen, meervoudige intelligentie, brein leren.

 

Deelopdracht 2b: De ontwerpopdracht inbedden in het onderwijsprogramma en beleid van de school

In deze deelopdracht maakt u een start met het inbedden van uw ontwerpopdracht in het onderwijsprogramma en -beleid van uw school.

a. Ga na in het onderwijsbeleidsplan wat de plannen zijn van uw school waaraan uw ontwerp zou kunnen bijdragen. Lees de plannen door en plaats waar mogelijk de relevante informatie bij de draden van het curriculaire spinnenweb. Dus: wat staat er in de plannen over bijvoorbeeld toetsing en examinering? Of over groeperingsvormen en locatie/plaats van het leren?

b. Om er zeker van te zijn dat uw ontwerpopdracht een goede plaats heeft in deze plannen, is het van belang niet alleen de plannen te kennen, maar ook na te gaan met welke uitwerkingen uw collega's mogelijkerwijs al gestart zijn. Maak samen met uw collega's en leidinggevenden een overzicht van de plannen en uitwerkingen. U kunt daarvoor gebruikmaken van het instrument Analyse van onderwijsbeleidsplannen.

c. Plaats nu uw ontwerpopdracht binnen de schoolplannen. Op welk niveau van de kubus van Marsh bevindt uw ontwerp zich? Is dit haalbaar?

Mogelijk te gebruiken aanvullende bronnen:

  • Bronnen van uw school, zoals team-, vestigings-, en schoolbeleidsplan

 

Deelopdracht 2c: De ontwerpopdracht inbedden in leerplankaders en andere ontwikkelingen van uw vak of vakkencluster

Binnen vakken of vakkenclusters staan de ontwikkelingen niet stil. Ook zijn voor diverse vakken leerplankaders ontwikkeld, zoals kerndoelen, leerlijnen en referentieniveaus.

a. Ga na welke leerplankaders er bestaan voor uw vak of vakkencluster en welke ontwikkelingen er gaande zijn, waarbij u kunt aansluiten met uw ontwerpopdracht (zie hiervoor ook mogelijk te gebruiken uit de kennisbank of toolkit).

b. Bepaal hoe en/of waar uw ontwerpopdracht past binnen de bestaande leerplankaders voor uw vak of vakkencluster.

c. Ga na bij welke andere ontwikkelen binnen uw vak of vakkencluster u kunt aansluiten met uw ontwerpopdracht.

Mogelijk te gebruiken uit de kennisbank of toolkit:

Mogelijk te gebruiken aanvullende bronnen:

 

Deelopdracht 2d: de ontwerpopdracht inbedden in ontwikkelingen in maatschappij en beroepscontext

Ook maatschappelijke ontwikkelingen kunnen (mede) het ankerpunt vormen voor uw ontwerp. Ga na welke ontwikkelingen in de maatschappij en in de beroepscontext (landelijk maar ook in uw eigen regio) voor uw ontwerp van belang kunnen zijn. In sommige gevallen zijn de ontwikkelingen vertaald in educaties.

Mogelijk te gebruiken bronnen:

  • Websites van bijv. Burgerschap, Duurzame ontwikkeling, Financiële educatie, Maatschappelijke stage, Mediageletterdheid, Talentontwikkeling, Vieren en herdenken. Zie hiervoor verschillende projectsites op www.slo.nl
  • Media (lokaal, regionaal, landelijk, internationaal)