Blok 3
In blok 3 gaat u verder met het ontwerpen van onderwijsmateriaal in het kader van een nieuw te formuleren ontwerpopdracht. Daarnaast doet u ervaring op met het inbedden van het ontwerp in een groter geheel en met het evalueren van uw ontwerp op effectiviteit voor uw leerlingen. U werkt ten slotte toe naar een presentatie waarin u uw ontwerp en de kwaliteit ervan uit de doeken doet.

Met de opdrachten in Blok 1 en 2 heeft u ervaring opgedaan met het analyseren, ontwerpen, implementeren en evalueren van onderwijsmaterialen volgens de ADDIE-aanpak. In Blok 3 gaat u deze vaardigheden uitbouwen door in overleg met uw leidinggevende(n) en naaste collega's aan de slag te gaan met een nieuwe, meer tijdsintensieve ontwerpopdracht (evt. in het verlengde van de producten die u in Blok 2 heeft ontwikkeld). Deze ontwerpopdracht zou zich op de schaal van tijdgebondenheid binnen de kubus van Marsh, dieper in de kubus moeten bevinden dan uw eerdere ontwerpopdracht.

Nieuw in dit blok is dat u uw ontwerp nadrukkelijk in een groter geheel plaatst. Immers, de duurzaamheid van een ontwerp staat of valt vaak ook met de mate waarin het aansluit bij belangwekkende ontwikkelingen om het ontwerp heen. Dergelijke ontwikkelingen kunnen zich voordoen op vier onderdelen van de basisvisie van uw ontwerpopdracht (vier S-en):

  • Veranderende visie op leren van de leerling (Student)
  • Andere richting van het schoolprogramma en -beleid (School)
  • Specifieke regelgeving binnen het vak of vakkencluster (Subject)
  • Bepaalde maatschappelijke en beroepsmatige ontwikkelingen (Society)

Uitspraken op deze vier aspecten fungeren als ankerpunten tijdens het ontwikkelproces: Ze vormen de basisvisie voor het ontwerp en daarmee het middelpunt van het curriculaire spinnenweb.
Om de kwaliteit van uw ontwerp te achterhalen en te verbeteren heeft u in blok 2 formatieve evaluatie-activiteiten uitgevoerd. Deze waren met name gericht op de relevantie, consistentie en bruikbaarheid van het ontwerp. In dit blok zult u via evaluatieactiviteiten ook nagaan of het werken met uw product in de onderwijspraktijk tot gewenste leerervaringen en leeropbrengsten bij de leerlingen leidt.

Ter ondersteuning bij het uitvoeren van de opdrachten uit blok 3, kunt u alle informatie, instrumenten, oefeningen, bronnen en reflectieopdrachten uit de vorige twee blokken opnieuw gebruiken. In het bijzonder en/of aanvullend kunt u de volgende hulpmiddelen hanteren:

Uit de kennisbank Oefeningen
Uit de toolkit Uit de reflectiegalerij
Aanvullende bronnen