Deelopdracht 2
Verdere uitwerking ontwerpopdracht

Zodra u de leerdoelen en de beoordeling scherp geformuleerd heeft, kunt u de ontwerpopdracht verder uitwerken. Met anderen woorden: Wat betekenen deze leerdoelen en beoordeling concreet voor de andere draden van het leerplankundig spinnenweb, welke ontwerpeisen stelt u? In blok 1 heeft u uw ideeën daarover globaal geformuleerd. Bedoeling is dat u deze ideeën nu verder uitwerkt in meer concrete ontwerpeisen

Beschrijf zo concreet mogelijk hoe u de overige draden (leerplanaspecten) van het spinnenweb idealiter wilt invullen. Zorg er wel voor dat het uiteindelijke ontwerp een consistent geheel vormt.
Laat, zodra u de concrete ontwerpeisen geformuleerd hebt, collega's hierop reageren. Hebben zij nog suggesties of opmerkingen? Hierbij kunt u gebruik maken van een checklist voor het evalueren van uw ontwerpeisen. Deze vindt u hieronder bij mogelijk te gebruiken uit de kennisbank en toolkit.

Om te oefenen:

Mogelijk te gebruiken uit de kennisbank en toolkit:

Vervolgopdracht (optioneel):

  • Web der bevoegden. Met het Web der bevoegden kan helder worden welke betrokkene zich met welke taken bezighoudt en wie er bevoegd is om beslissingen te nemen.