Deelopdracht 1
Beginnen met het einde voor ogen

Vanuit de beoogde, gewenste leeropbrengst, gaat u terugredenerend na wat dat voor de exacte invulling van de ontwerpopdracht betekent. U moet dus goed voor ogen hebben wat leerlingen aan het einde moeten kennen en/of kunnen? Wat wilt u graag aan leeropbrengst(en) zien bij de leerling: is dat vooral kennis, vaardigheden, inzicht en/of houding? Hoe wilt u graag dat dit wat beoordeeld cq afgesloten wordt en wie speelt of spelen daarbij een belangrijke rol? Bent u dat zelf, de leerling, klasgenoten, ouders of zelfs externe opdrachtgevers? De keuzes die u daarbij maakt hebben onherroepelijk consequenties voor de leerdoelen die u centraal stelt. Leerdoelen en beoordeling/afsluiting zijn dan ook niet los van elkaar te zien; wat u beoordeelt moet u ook als leerdoel stellen, en wat u als leerdoel stelt moet u ook beoordelen. In welke volgorde u dat doet bepaalt u zelf.

Voor het formuleren van concrete leerdoelen heeft u uw ontwerpopdracht van Blok 1 nodig. Daarin staan de door u geformuleerde ideeën over de doelen die leerlingen moeten beheersen. Vanuit die nog algemene formulering, gaat u de doelen concreter formuleren, dus meer specifiek, meetbaar en realistisch. Concrete leerdoelen dwingen u namelijk te focussen op de kern en om achteraf te kunnen meten of leerlingen gehaald hebben wat u voor ogen had. Voor het formuleren van specifieke, meetbare en realistische leerdoelen, wordt aanbevolen om gebruik te maken van het instrument Leerdoelen formuleren. Andere instrumenten die u eveneens kunnen helpen bij het formuleren van concrete leerdoelen vindt u hieronder bij 'Mogelijk te gebruiken uit de kennisbank of toolkit'. De instrumenten beschrijven zowel globale doelen, als meer specifieke beheersingsniveaus. Ze kunnen u wellicht inspireren bij het formuleren van specifieke, meetbare en realistische leerdoelen. Voor het ontwerpen van passende beoordeling c.q. afsluiting, kunnen deze instrumenten eveneens als voorbeeld en inspiratie dienen.
Vraag, nadat u de leerdoelen en beoordeling c.q. afsluiting heeft ontworpen, collega's te reageren op uw ideeën en uitwerking. Hebben zij nog aanvullingen of suggesties?

Om te oefenen:

Bedenk en ontwerp, vanuit de gewenste leeropbrengst, wat u wilt beoordelen, hoe u dat wilt beoordelen (welke vorm) en wie een rol spelen bij deze beoordeling. Formuleer op basis daarvan en m.b.v. uw ontwerpopdracht uit blok 1, passende leerdoelen die u SMART formuleert.

Mogelijk te gebruiken uit de kennisbank of toolkit: