Eindopdracht
Mijn gewenste ontwerpopdracht

Op basis van de feedback die u van uw achterban hebt gekregen, formuleert u een ontwerpopdracht voor uzelf. Wat voor les of lessenreeks wilt u maken en waar bevindt zich deze les in de kubus van Marsh? Is dit nog op hetzelfde ambitieniveau als dat u tijdens de intake hebt aangegeven? Wat wilt u daarmee bereiken voor uzelf, de leerlingen en/of de school? Welke doelen, inhouden en activiteiten heeft u voor ogen? Probeer dit alles in grote lijnen te beschrijven. Ter ondersteuning daarbij kunnen de leerplanaspecten van het spinnenweb gebruikt worden. Presenteer deze ontwerpopdracht vervolgens aan uw medecursisten. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van een PowerPoint presentatie, een posterpresentatie, of een andere vorm die u aanspreekt.


Om te oefenen:

Mogelijk te gebruiken uit de kennisbank of toolkit:

Vervolgopdracht (optioneel):

  • Indien u een meer complexe opdracht voor ogen heeft, kan het instrument Web der bevoegden worden gebruikt. Daarmee kan helder worden welke betrokkene zich met welke taken bezighoudt en wie er bevoegd is om beslissingen te nemen.

Mogelijke manieren om terug te blikken:

  • Aandachtspunten voor reflectie. Reflecteer op uw werkproces, uw persoonlijk leren en/of de tot nu toe behaalde opbrengsten. Uw reflectiebevindingen kunt u desgewenst in een logboek vastleggen.
  • Zelfscan Curriculaire ontwikkelcompetentie. M.b.v. deze scan beoordeelt u uzelf op verschillende competenties. In hoeverre bent u volgens uzelf al gegroeid, of in hoeverre blijkt juist dat u bepaalde competenties nog niet in die mate beheerst als dat u aan de start van Blok 1 verwachtte?