Cursus Curriculumontwerp

De realisatie van de cursus: ''Curriculumontwerp, van les naar leerlijn'', is ingegeven door een aantal ontwikkelingen. Belangrijke aanleiding vormt de toenemende ruimte die scholen hebben, om een deel van hun onderwijsprogramma naar eigen inzicht in te vullen. Scholen grijpen die kansen aan om hun onderwijs een meer eigen invulling te geven. Dit heeft de afgelopen jaren geresulteerd in verschillende onderwijsontwikkelingen. Met de komst van deze ontwikkelingen wordt ook een beroep gedaan op het ontwerpend vermogen van de docent.

Nog een aanleiding vormt de toenemende aandacht voor functiedifferentiatie binnen scholen. Om carrièreperspectieven te verruimen is er in het loopbaanbeleid van steeds meer scholen ruimte gecreëerd voor functiedifferentiatie. In het kader van deze cursus richt de aandacht zich op opschaling van een LB- naar een LC-functie. Binnen LC kan onder andere worden gedacht aan de functie van lesstofontwikkelaar die binnen deze cursus centraal staat.

Deze ontwikkelingen hebben consequenties voor de taken en competenties van docenten en/of leidinggevenden. SLO heeft daarom een cursus ontwikkeld die de belangrijkste theorieën, aanpakken en modellen rond leerplanontwikkeling (curriculumontwikkeling) aan de orde stelt. De cursus is in eerste instantie bedoeld voor lerarenopleiders en onderwijsondersteuners die docenten of leidinggevenden willen opleiden tot lesstofontwikkelaars. Desalniettemin kunnen de materialen uit de cursus ook door andere belangstellenden gebruikt worden.

De cursus is opgezet rond drie blokken, bestaande uit een aantal opdrachten. Aan de hand van verschillende opdrachten en werkvormen, leert de cursist de belangrijkste principes van curriculumontwikkeling. Zodoende wordt de cursist opgeleid in het ontwikkelen van onderwijs, te beginnen met een les en uiteindelijk richting een lessenreeks, passend in een leerlijn en binnen de visie van de school.

SLO hoort graag uw ervaringen met deze cursus. Op basis van gebruikerservaringen kan SLO de cursus verder optimaliseren. Ook indien opleiders behoefte hebben aan een 'train-de-trainer' traject, hoort SLO dit graag. Gekeken kan worden welke mogelijkheden hiervoor zijn. U kunt daarvoor per e-mail contact opnemen met SLO.